Visie

Visie

Hernieuwde belangstelling
Optimale recycling van afvalstoffen staat in een hernieuwde belangstellingsgolf, en daarmee ook de Ladder van Lansink, het sluiten van de kringloop op de meest hoogwaardige manier. Of te wel: de vormgeving van de ‘Circulaire Economie’.
Nu vanuit de economische gedachte de ‘grondstoffenschaarste’ - Resource Efficiency - ook binnen de EU Commissie weer op een hoger plan is gezet, heeft optimalisering van de inzameling en herverwerking van secundaire grondstoffen hernieuwde prioriteit gekregen.
Sommige grondstoffen zijn of worden binnen afzienbare termijn dusdanig schaars dat hiervoor strategieën worden ontwikkeld om een voldoende aanvoer van grondstoffen zeker te stellen.
Om te voorkomen dat straks de discussie over ‘grondstoffenschaarste’ uitsluitend gevoerd gaat worden door politici en overheden enerzijds en NGO’s anderzijds, is het zaak als recyclingketen hier een leidende rol in te verkrijgen.

Grondstoffenschaarste en Grondstoffenrotonde
Grondstoffenrotonde en grondstoffenschaarste zijn nieuwe politieke thema’s geworden, die volledig in lijn liggen met de discussie over duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en circulaire economie. Thema’s ook, die direct ingrijpen op recycling en de recyclingketen.

Voor de recyclingketen ligt nu een belangrijke uitdaging om met een hoogwaardige invulling te komen van deze thema’s, en richting te geven aan het politieke debat. De FHG heeft in de afgelopen jaren dan ook krachtig gepleit voor een rechtstreekse betrokkenheid van de recyclingketen bij de totstandkoming van beleid op het gebied van afvalstoffen/grondstoffen.

Van Afval naar Grondstof
Staatssecretaris Mansveld heeft begin 2014 met haar uitvoeringsprogramma 'Van Afval naar Grondstof' een nieuwe impuls gegeven aan de transitie naar een circulaire economie. Ambitie daarbij is onder meer om belemmeringen die ondernemers ervaren bij het circulair maken van productieprocessen en hergebruik reststromen, weg te nemen waar mogelijk.
Daarnaast streeft het kabinet ernaar om de hoefveelheid materiaal die de economie verlaat, zichtbaar te verminderen, en te komen tot een betere scheiding van huishoudelijk afval en de afvalstromen uit de kwdi-sector. 
Tot slot heeft het kabinet de ambitie om de economische kansen die de circulaire economie biedt ook daadwerkelijk te benutten. Nederland moet in 2020 de hotspot voor de circulaire economie zijn.

De FHG wenst bij de invulling van het programma VANG een sturende inbreng te leveren. 
Naar de mening van de FHG dienen daarbij 'design for recycling', optimalisering van de inzameling en recycling, minimaliseren van de hoeveelheid restafval in verbrandingsinstallaties en stortplaatsen, en het terugdringen van de belemmeringen en lasten voor de recyclingketen centraal te staan.

Selectief terugtrekkende overheid
Een selectief terugtredende overheid heeft de neiging om taken en verantwoordelijkheden via een grotere producentenverantwoordelijkheid neer te leggen bij producenten/importeurs met steeds hogere doelstellingen ten aanzien van inzameling en recycling, zonder daar een adequate sturing aan te geven en/of randvoorwaarden te scheppen. 
De selectieve terugtreding leidt bovendien tot een focus op monitoring, controle- en rapportagestandaarden. Deze bieden een middel om het behalen van de doelstellingen te controleren, en om verantwoording af leggen aan de Tweede Kamer en de EU. 
Lokale overheden en hun belangenbehartigers lijken zich binnen de gewijzigde omstandigheden en als gevolg van de bezuinigingen met name nog te laten leiden door financiële prikkels. Doelstellingen en resultaten schuiven hierbij meer en meer naar de achtergrond, als het gaat om het realiseren van een geoptimaliseerde en hoogwaardige recycling.
Daar waar de overheid zich terugtrekt, is het aan de recyclingketen om het voortouw in de discussies te nemen, en mede het beleidspad te bepalen. Daarnaast dient krachtig te worden aangegeven bij beleid en politiek welke randvoorwaarden dienen te worden ingevuld om optimale recycling te kunnen borgen.

Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 10824 x bekeken