Herclassificatie lood uitgesteld.

De EU was van plan maximaal 0,03% lood in alle vaste metalen en legeringen toe te staan. Hogere concentraties zouden een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen die de legeringen produceren of bewerken. Daarom is de EU van mening dat deze metalen bij een hogere concentratie als gevaarlijke stof moeten worden gelabeld.

Een dergelijk besluit heeft enorme negatieve consequenties voor de metaalproductie, en zeker ook voor de metaalrecycling. Op 5 februari 2015 besloot de commissie van deskundigen tot uitstel. Rond de zomer 2015 zal zij de zaak opnieuw bekijken. De MRF is blij met het uitstel en de zal blijven knokken voor afstel.

Bedreiging voor recycling 
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) had lood vorig jaar aangemerkt als reproductietoxische stof, oftewel schadelijk voor de voortplanting. Als de EU-lidstaten deze herclassificatie hadden overgenomen, zou ongeveer 80% van alle metalen en legeringen niet meer kunnen worden gerecycled. Of slechts tegen enorme meerkosten en verlies aan metalen. In de meeste metalen zit namelijk wel een minieme hoeveelheid lood. Als bij alle inkomende metaalstromen het loodgehalte moet worden vastgesteld en die materialen moeten worden gelabeld, dan wordt recycling onrendabel en onuitvoerbaar. Alle plannen en mooie intenties van de Nederland en de EU over circulaire economie kunnen bij zo’n classificatie van lood onmiddellijk de prullenbak in. Nederland is samen met enkele Scandinavische landen voorstander van de herclassificatie. De MRF heeft de deskundigen van het Ministerie van VWS (volksgezondheid) uitgenodigd om te komen kijken hoe metaalrecycling in de praktijk werkt en hoe slecht de voorgestelde maatregel zou uitpakken.

Goed nieuws
Gelukkig bleek bij de andere landen er meer realiteitszin te bestaan en oog voor de enorme gevolgen. Dat is voorlopig goed nieuws voor onze sector. Immers: heel veel aangeboden materialen bevatten in min of meerdere mate looddeeltjes. Vaak meer dan de voorgestelde 0,03 % en dat zou betekenen dat de recycling van veel materialen niet meer zou mogen zonder enorme meerkosten. Slecht voor onze sector en slecht voor de circulaire economie: die wordt flink uit het lood geslagen.

Er is tot uitstel besloten om eerst helder te krijgen wat de voorgestelde limiet betekent voor de vele varianties die in de praktijk kunnen voorkomen: nieuw en gebruikt materiaal, vaste vorm en poeder vorm, legeringen en materiaal zoals slakken, waarin lood in feite een onzuiverheid is. Een wettelijke maximaal toelaatbare hoeveelheid lood moet relevant zijn voor alle varianten.

Lobby
Er is de afgelopen jaren stevig geageerd tegen het voornemen van de Europese Commissie. Zo betoogde de Europese recyclingindustrie dat zo’n maatregel de (circulaire) economie enorm zou schaden zonder dat de noodzaak van zo’n maatregel was aangetoond.
Ongetwijfeld zal de lobby tegen de maatregel de komende maanden verder worden opgevoerd. De MRF zal samen met de totale metaalketen een stevige positie blijven innemen. 

Wordt vervolgd.

Bron: www.mrf.nl

Gepubliceerd op:   4 maart 2015 1490 x bekeken