Hoogwaardige recyclingsectoren keren zich tegen verbrandings-/stortbelasting

Recyclingorganisaties FNOI en MRF zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. Beide recyclingorganisaties benadrukken echter dat de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde en contraproductieve sturingsmechanismen zijn.

Onlangs verscheen in het nieuwsmagazine AfvalOnline een publicatie met reacties uit de afval- en recyclingwereld op het nieuwe regeerakkoord. De eerste gezamenlijke reactie van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) aangesloten recyclingorganisaties FNOI en MRF was in grote lijnen positief. Beide recyclingorganisaties noemen de aangekondigde verhoging van de verbrandings- en stortbelasting alsmede invoering van een exportheffing echter achterhaald en contraproductief.


Circulaire Economie meer dan CO2
Het expliciet benoemen in het regeerakkoord van de reeds ingezette trajecten is een belangrijke steun voor de Transitieteams. Belangrijker is dat er ook voldoende budget voor wordt vrijgemaakt in de rijksbegroting. Dat het stimuleren van ‘design for recycling’ en ‘design with recycling’ niet expliciet zijn benoemd in het regeerakkoord noemen beide recyclingorganisaties een gemiste kans om de noodzakelijke transitie te kunnen bespoedigen.

Ook de innovatieprogramma’s speciaal voor MKB-bedrijven die in het regeerakkoord worden genoemd, moeten voldoende budget. Voor het slagen van die programma’s is belangrijk dat de voorwaarden eromheen worden aangepast aan MKB-bedrijven, aldus FNOI en MRF.
Nu brengen gesubsidieerde innovatietrajecten zoveel administratie mee dat MKB-bedrijven vaak noodgedwongen afhaken.

Vermindering regeldruk
Opnieuw zegt een nieuw kabinet toe de regeldruk en administratieve lasten te verlichten voor het MKB. In de praktijk heeft de recyclingsector de administratieve lasten en regeldruk in die periode slechts zien toenemen. De FHG wil het kabinet graag adviseren hoe de regeldruk voor de recyclingketen daadwerkelijk kan worden verlicht.

Verbrandings- en stortbelasting achterhaald
Elk hoogwaardig recyclingproces kent een onvermijdbaar residu dat moet worden verbrand of gestort. FNOI en MRF noemen de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde mechanismen. Dergelijke heffingen sturen alleen op kwantiteit. In de circulaire economie moet sturing liggen op de kwaliteit en afzet. Dat kan alleen worden bereikt door:

-        verbeteren kwaliteit inzameling recyclingstromen;

-        verbeteren recycelbaarheid producten (design for recycling/design with recycling);


De aangekondigde exportheffing zien MRF en FNOI slechts als een extra last voor hoogwaardige recycling, waar geen enkel sturend effect vanuit gaat. In Vlaanderen zijn oudpapierbedrijven al geconfronteerd met de bizarre uitwerking van een dergelijke exportheffing

(BRIEF FNOI 24 augustus aan OVAM).

Kilometerheffing
De recyclingsector werkt voortdurend aan transportefficiëntie en alternatieve transportwijzen, bijvoorbeeld over water. Echter, wij blijven ook afhankelijk van transport over de weg. Wil de recyclingsector kunnen blijven investeren, dan moet deze lastenverzwaring worden gecompenseerd.

 

Gepubliceerd op:  19 oktober 2017 1683 x bekeken