Visie FHG op LAP3

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3). Met het LAP3 wordt onder meer een schets gegeven van het afvalbeleid tot 2029. Tot 7 november jl. was er de mogelijkheid om een zienswijze op de ruim 800 pagina’s tellende documentatie te leveren. Ongeveer 100 organisaties hebben hierop gereageerd. Ook de FHG heeft een uitgebreide reactie op het ontwerp-LAP gegeven.

Het Landelijk Afvalbeheersplan 2017 -2029 met het Algemeen Beleidskader en de Sectorplannen is een indrukwekkend geheel geworden. Het geeft een goed beeld van het afvalbeleid binnen Nederland en Europa, en de transitie naar de Circulaire Economie in 2050.
Die doorkijk is gebaseerd op het in september naar de Tweede Kamer gezonden Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie.
Ondanks de ondertitel ‘Slimmer Omgaan met Grondstoffen’ is het LAP3 niet het door voormalig staatssecretaris Mansveld aangekondigde Materialenplan geworden dat in ieder geval de recyclingketen graag ontwikkeld had zien. Zichtbaar is wel dat gepoogd is het LAP op te tillen tot een kringloopgerelateerd plan.
De uitdrukkelijke wens om meer dan voorheen met stakeholders te communiceren en samen te werken, is belangrijk voor de slagingskans.

In haar zienswijze op LAP3 heeft de FHG opnieuw aangedrongen op het wegnemen van de belemmeringen voor recycling. De ‘North Sea Resources Roundabout’ is zoals de FHG al eerder heeft aangegeven te beperkt om tot resultaten op Europees niveau te kunnen leiden. Ook op nationaal niveau zijn nadrukkelijk initiatieven noodzakelijk.
De FHG heeft hiertoe reeds voorstellen gedaan in haar brief aan de DG IenM van 16 februari 2016.

Belangrijk in de zienswijze van de FHG is daarnaast dat de inzamelstructuur is gericht op de kwaliteit en afzet van de recyclingstromen in plaats van kwantiteit. Producentenverantwoordelijkheid is een middel en geen doel op zich. In het ontwerp-LAP lijkt dat principe te worden vergeten. Zeker als het gaat om de automotive keten. In de visie van de FHG moet de focus van producentenverantwoordelijkheid komen te liggen op de ontwerpfase, ‘design for recycling’. Alleen op die manier kan de transitie naar een circulaire economie worden gerealiseerd.

De volledige zienswijze van de FHG op ontwerp LAP3 vindt u hier.

Gepubliceerd op:  14 december 2016 1941 x bekeken